Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos LATIA veiklos gairės 2018 m.

Prioritetinės veiklos sritys  2018 m.:

       1. Profesijos populiarinimas, sektoriaus įvaizdžio gerinimas.

       2. Esamų darbo vietų išlaikymas ir naujų kūrimas.

       3. Naujų specialistų sektoriui ruošimas.

       4. Užimtumo regionuose didinimas.

       5. Investicijų aprangos ir tekstilės sektoriaus į gamybos įrangą skatinimas.

       6. Eksporto skatinimas.

       7. Vidaus prekybos tekstilės ir aprangos gaminiais reglamentavimas, vartotojų švietimas.

       8. Tarptautinės prekybos politikos formavimas atstovaujant sektoriaus interesus.

       9. Verslo sąlygų įmonėms lengvinimas, administracinės naštos mažinimas.

      10. Darbo santykių liberalizavimas.

 

Numatomos priemonės šiems tikslams įgyvendinti:

 1. Sektoriaus interesų atstovavimas valstybinėse institucijose.
 2. Glaudesnis bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos verslo organizacijomis.
 3. Asociacijos ir sektoriaus populiarinimas Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos priemonėse.
 4. Informacijos apie sektorių teikimas užsienio šalių sektorinėms asociacijoms, platinimas per LATIA  organizuojamos verslo misijas / dalyvavimą užsienio šalių parodose.

 

 

Informacijos apie sektorių viešinimas, sektoriaus įvaizdžio gerinimas:

 1. Bendradarbiavimo su Lietuvos žiniasklaidos priemonėmis stiprinimas;
 2. Moksleivių ir jaunimo tarpe sektorių pristatančių/ populiarumą didinančių renginių organizavimas;
 3. Lengvosios pramonės darbuotojo dienos organizavimas, pritraukiant socialinius partnerius;
 4. LATIA paramos fondo veiklos tolesnis organizavimas;
 5. Tolimesni asociacijos internetinio puslapio vystymo ir palaikymo darbai, internetiniame puslapyje pristatant informaciją apie sektorių.

 

 

Veiklos stiprinimas sektoriaus interesus nacionaliniame ir ES lygmenyje:

 1. Ryšių su Vyriausybės atstovais stiprinimas teikiant pasiūlymus sektoriui aktualiais klausimais;
 2. Bendradarbiavimo su LR Seimo nariais, ypač įsteigta „tekstilės rėmėjų“ grupe, stiprinimas;
 3. Bendradarbiavimo su atskiromis Lietuvos valdžios institucijomis stiprinimas, darbo grupių sudarymas prioritetiniams klausimams spręsti;
 4. Bendradarbiavimas su Europos Parlamento atstovais iš Lietuvos atstovaujant sektoriaus interesus ES lygmenyje.

 

Socialiniai klausimai: darbuotojų trūkumas ir jų kvalifikacijos kėlimas:           

 1. Aktyviai bendradarbiauti su LR valdžios institucijomis siekianti darbo apmokestinimo mažinimo ir darbo santykių lankstumo;
 2. Užimtumo sektoriuje didinimas  - esamų bedarbių perkvalifikavimas, iniciatyvos skatinant neformalų mokymą įmonėse;
 3. Teikti pasiūlymus valdžios institucijoms dėl paskatų darbdaviams įdarbinant darbuotojus.

 

Specialistų ruošimas ir bendradarbiavimo tarp įmonių ir mokslo institucijų stiprinimas

 1. Stiprinti bendradarbiavimą su šalies aukštosiomis ir profesinio mokymo įstaigomis stiprinant jų kompetenciją ruošiant specialistus sektoriaus poreikiams;
 2. Siekti steigti sektorinius profesinio mokymo centrus, ruošiančius kvalifikuotus darbuotojus siuvimo sektoriui Vilniuje ir Kaune;
 3. Kartu su kitomis suinteresuotomis institucijomis Lietuvoje kurti tekstilės technologijų centrą;
 4. Bendradarbiavimo su Lietuvos švietimo įstaigomis stiprinimas siekiant Lietuvoje suskurti nacionalinę įgūdžių tarybą, kuri aktyviai formuojant reikalavimus specialistų ruošimų aprangos ir tekstilės sektoriui;
 5. Įmonių ir mokyklų bendradarbiavimas: skatinti mokinių ekskursijų organizavimą įmonėse;
 6. Siekti, kad valstybė užtikrintų pakankamą sektoriui ruošiamų specialistų kiekį, atsižvelgiant į šalies aprangos ir tekstilė sektoriaus poreikius ir interesus;
 7. Organizuoti jau tradiciniu tapusį renginį  “Vilnius Fashion & Textile Avenue”;
 8. Profesinio sektorinio standarto ruošimas siekiant efektyviau atspindėti sektoriaus reikalingų specialistų kvalifikacijos poreikius;
 9. Organizuoti LATIA narių darbuotojų mokymus jiems aktualiais klausimas (inovacijų sklaida, mados tendencijos, marketingo, projektų valdymo ir t.t.).

 

Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas:

 1. Bendradarbiavimo su ES aprangos ir tekstilės asociacijomis (per Euratex) stiprinimas.
 2. Stiprinti ryšius su tarptautiniais tekstilės ir aprangos klasteriais ir kitomis organizacijomis siekiant užtikrinti savalaikišką ir operatyvų informacijos teikimą šalims narėms.
 3. Bendradarbiavimo su ES nepriklausančių šalių tekstilės ir aprangos asociacijomis plėtra – NVS šalyse, pasinaudojant kontaktais IAF (tarptautinėje drabužių federacijoje, kurios nariu LATIA yra tapusi nuo 2013 m.).
 4. Aktyviai dalyvauti ES ir kitose LATIA nariams aktualiose rinkose vykstančiose konferencijose, renginiuose, potencialiems užsienio partneriams pristatant Lietuvos aprangos ir tekstilės sektorių, jo galimybes.

 

Narių produkcijos ir paslaugų eksporto skatinimas:

 1. Aktyvesnis LATIA narių dalyvavimas sektoriui svarbiose LR vyriausybės institucijų formuojamose darbo grupėse;
 2. Seminarų / teminių diskusijų  eksporto didinimo srityse organizavimas;
 3. Organizuoti LATIA narių dalyvavimą tarptautinėse parodose, verslo misijose.

 • Projektai
 • Ht 2022 banner 200x200px allgemein lt
 • Screenshot 3